Inscripció dels fitxers a l’”Agencia Española de Protección de Datos”

Quan es poden crear fitxers amb dades de caràcter personal ?

Es poden crear fitxers amb dades de caràcter personal sempre i quan sigui necessari per a assolir l’èxit de l’activitat o objectiu legítim  de la persona o empresa titular i que respecti les garanties de la LOPD

Qui està obligat a declarar els fitxers ?

L’Obligació correspon a les persones físiques o jurídiques, tan si són de  naturalesa pública com privada que creïn fitxers amb dades de caràcter personal

Quan s’ha de declarar ?

La Llei Orgànica 15/1999 estableix la obligatorietat d’inscriure tots els fitxers que continguin dades de caràcter personal abans de la seva creació.

S’han de declarar els fitxers no automatitzats en paper ?

Des d’octubre de 2007 també s’han d’inscriure els fitxers en paper de gestió manual.

Què passa si no es declara el fitxer ?

Pot constituir una infracció lleu o greu (art. 15.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) el que donarà lloc a les corresponents sancions.

Com es pot fer la inscripció dels fitxers ?

Es pot fer seguint diferents camins:

  • Off-Line, en paper o suport informàtic (disquet, CD-ROM…) remetent el suport a l’AEPD
  • Per Internet (On-Line), a través del sistema NOTA i amb firma electrònica i sense.

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera