Garantir els drets del ciutadà en relació a les seves dades de caràcter personal

La Llei Orgànica 15/1999 reconeix als ciutadans una sèrie de drets respecte a les seves dades de caràcter personal:

 • Dret d’informació prèvia al tractament de les dades de caràcter personal. El ciutadà ha d’autoritzar expressament el tractament i la finalitat del mateix respecte de les dades de caràcter personal que pugui fer qualsevol empresa
 • El ciutadà ha d’autoritzar la cessió de dades a tercers amb les finalitats que hagi autoritzat
 • Dret a l’accés GRATUÏT de les seves dades de caràcter personal (art. 15.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).
 • Dret a la rectificació de les seves dades de caràcter personal
 • Dret a ser exclòs de la utilització de les dades per a fins publicitaris i de prospecció comercial
 • Dret a la cancel•lació de les seves dades de caràcter personal
 • Dret a l’oposició de l’ús de les seves dades de caràcter personal per a determinades finalitats o en determinada forma.
 • Dret d’imdemnització

El drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició són de caràcter personal, de manera que s’han d’exercir directament davant cadascun dels responsables/titulars dels fitxers.

Per a exercir el dret cal remetre al responsable del fitxer la petició junt amb fotocòpia del DNI i indicant el fitxer/s a consultar. Si es desconeix l’adreça, l’Agencia de Protección de Datos els la facilitarà.

Contingut del dret d’accés

El contingut del dret d’accés  inclou (art.12.3 del Reial Decret 1332/94, de 20 de juny):

 • Les dades de base
 • Les dades resultants de qualsevol elaboració o procés informàtic
 • Origen de les dades
 • Les cessions de dades a tercers efectuades pel responsable del fitxer
 • Especificació concreta dels usos i finalitat de magatzematge de les dades

El responsable del fitxer disposa d’un mes (12.3 del Reial Decret 1332/94, de 20 de juny) per a atendre les sol•licituds, i el seu incompliment pot donar lloc a sancions

Caldrà acreditar interès legítim per a exercir el dret d’accés en períodes inferiors a 12 mesos

Dret de cancel•lació

S’ha d’exercir:

 • per part del titular de les dades…
 • i per escrit, …
 • a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar la tramesa y recollida de la petició
 • acompanyant fotocòpia del DNI

Cal respondre a la petició en 10 dies.

Les dades de caràcter personal es cancel•laran quan ja no siguin necessaris o pertinents a la finalitat per a la qual van ser obtinguts.

Es respectarà sempre el manteniment durant els terminis establerts en les disposicions legals o en les relacions contractuals

La cancel•lació implica la “congelació de les dades”. Aquestes s’han de mantenir a disposició de les Administracions Públiques, jutges o tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats, durant el període de prescripció de les mateixes.

Dret de rectificació

S’ha d’exercir:

 • per part del titular de les dades…
 • i per escrit, …
 • a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar la tramesa y recollida de la petició
 • acompanyant fotocòpia del DNI

Cal respondre a la petició en 10 dies.

Dret d’oposició

S’ha d’exercir:

 • per part del titular de les dades…
 • i per escrit, …
 • a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar la tramesa y recollida de la petició
 • acompanyant fotocòpia del DNI

“…En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.”

Dret d’indemnització

Els interessats que pateixin danys o lesions en els bens o drets amb motiu del incompliment de la LOPD tindran dret a indemnització.

L’acció, en el cas de fitxers de titularitat privada, s’exercirà davant els òrgans de la justícia ordinària.

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera