Campanya d’Inspecció de Treball: Control de Jornada i Hores Extraordinàries

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya de control en relació al compliment de la jornada anual màxima dels empleats, i detectar els abusos per una aplicació abusiva de les eines de flexibilització horària recollides a la normativa laboral i als convenis col·lectius (distribució irregular de jornada, jornades per torns, ampliacions de jornada, hores extraordinàries o complementàries,…). Ho ha fet a través de la “Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control en materia de tiempo de Trabajo y de hores extraordinarias”  de la Dirección General Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que podeu consultar a continuació).

View Fullscreen

Un dels sectors objecte de la campanya serà el de les Activitats Sanitàries i Serveis Socials, atès que segons l’enquesta de població activa (EPA) és un dels sectors amb major volum d’hores extraordinàries, segons la Inspección de Trabajo. A més s’indica que la campanya s’intensificarà més en el segment d’empreses de menys de 50 treballadors.

La campanya s’ha iniciat el 2016 amb voluntat de prolongar-la als anys següents.

Les empreses ja inspeccionades podran ser objecte de noves inspeccions per a verificar la no reiteració dels incompliments detectats.

Criteris De L’actuació Inspectora

L’Annex II de l’esmentada Instrucción estableix els criteris de la inspecció presencial a realitzar i en destaca, pel que fa a la informació sobre la jornada laboral:

 • Horari de funcionament de l’activitat
 • Llocs de treball existents
 • Torns assignats
 • Descansos (diaris, entre jornades i setmanals)
 • Festius Treballats
 • Pacte o decisió unilateral de distribució irregular de jornada, i els seus preavisos.
 • Nombre d’hores extraordinàries (habitualitat, justificació, compensació,…)
 • Existència de quadrants de treball amb la planificació de l’empresa.
 • Registre de Jornada

Respecte del registre de Jornada la instrucció fa especial èmfasi en que:

 • El dit Registre de Jornada és obligatori, tan si es fan com si no hores extraordinàries, entenent que és la base per a la posterior comptabilització de les mateixes.
 • El registre haurà de ser diari i incloure l’hora entrada i sortida de cada treballador.

Conseqüències de la Manca de Registres: Infraccions Greus i Molt Greus

Com veureu a continuació és fàcil que, davant d’una inspecció de treball, pugueu ser sancionats amb una sanció mínima de 7.502€ pel fet de:

 • No portar el registre diari obligatori que permeti a la inspecció comprovar el compliment de la jornada anual i la realització d’hores extraordinàries;
 • La constatació d’haver realitzat hores extraordinàries, malgrat no portar el registre de jornada
 • La impossibilitat de justificació de l’abonament en nòmina i/o la compensació de les hores extraordinàries amb temps de descans

En relació a les obligacions relatives a la jornada laboral, estaran subjectes a sancions entre 626€ i 6.250€, les infraccions greus següents:

 • Absència del Registre de Jornada diària establert a l’art. 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET), s’hagin realitzat o no hores extraordinàries.
 • En absència del Registre de Jornada, la constatació de la realització d’hores extraordinàries (ex. Prolongació de jornada), serà constitutiva d’infracció addicional per superació de la jornada màxima de treball. La infracció abastarà un any natural de treball i s’aplicarà a cada centre de treball amb personal afectat per la infracció.
 • La no acreditació de l’abonament o compensació amb temps de descans de les hores extraordinàries realitzades, serà constitutiva d’infracció molt greu –al marge de les dues sancions greus abans esmentades- sancionables amb multes d’entre 250€ i 187.515€.
 • La comprovació de la manca de comunicació als representants dels treballadors de les hores extraordinàries realitzades (sempre prèvia denúncia dels representants).

Minimitzeu Els Riscos Fàcilment amb el Gestor De Jornada I Quadrants Laborals

La utilització d’eines informàtiques adequades, com el nostre Gestor de Jornada i Quadrants/Calendaris Laborals, permet complir amb tots els anteriors requeriments sense generar cap càrrega addicional de feina per als gestors, directors i administratius de residències i centres d’atenció social, atès que tota la informació exigida per la inspecció en relació al control de la jornada de treball es genera automàticament.

Si encara no coneixeu el nostre Gestor de Jornada i Quadrants Laborals us convidem a conèixer-lo a través de la nostra pàgina web i a sol·licitar-nos, sense compromís, una demostració presencial en que veureu les seves prestacions i funcionament:

 1. Planificació anual (generació dels quadrants anuals), inclosos períodes de vacances, calendari de corretorns, …
 2. Registre de les incidències (hores extraordinàries, complementàries, baixes mèdiques, permisos retribuïts, …)
 3. Seguiment permanent del compliment de la jornada màxima anual
 4. Generació automàtica de resums periòdics (entre qualsevol data) per al seu trasllat a la gestoria laboral.
 5. Generació automàtica del Registre de Jornada obligatori (segons requeriments de la Inspección de Trabajo)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code